Moxo Dikkat Testi

MOXO dikkat ölçme testi çocuklar ve yetişkinler için geliştirilmiş (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanısına yardımcı olan , bilgisayar üzerinden yapılan görsel ve işitsel çeldiricilerin olduğu “online” dikkat ölçme testidir .MOXO, dikkat eksikliği , zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivitenin objektif olarak ölçülmesini sağlayan bir testtir.

Zeka Testleri

Tüm dünya ve Türkiye genelinde bilinen en yaygın, kapsamlı, güvenilir ve güncel zeka testi olan Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WISC-4) , bireysel olarak uygulanan ve 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocukların bilişsel yeteneklerini ölçen, klinik ölçme aracıdır. Bu ölçek Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-III’ün yenilenmiş güncel biçimidir..

• WISC-4, 10 temel alt test ve 5 yedek alt testten oluşan bir uygulamadır. Temel alt testler; sözel bilgi, sözel ifade, algısal akıl yürütme ve organizasyon, sosyal bilgi, kısa süreli işitsel bellek, dikkat, konsantrasyon, zihinsel işlemleme hızı, görsel-motor ve ince motor koordinasyon becerilerini ölçmektedir.

• WISC-IV sadece bir zeka testi olmakla kalmayıp, çocukların uzmanlar tarafından bir çok yönüyle yorumlanabilmesine de yardımcı olmaktadır. WISC-IV testi bir çok psikolojik sorunu tespit edebilmede ya da daha iyi anlamada uzmanlara çok önemli ip uçları vermektedir. WISC-IV; çocuğun potansiyelini tanımak, üstün zeka durumunu anlamak, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, ders başarısızlığı, algılama ve anlama güçlüğü, okula uyum sorunları, içe kapanıklık, sosyal kaygılar, okul fobisi, özgüven eksikliği, iletişim problemleri, sınav kaygısı, alt ıslatma, inatçılık, saldırganlık, karşıt olma/ karşıt gelme bozukluğu, dürtü kontrol bozuklukları, evden/ okuldan kaçma... gibi bir çok psikolojik problemlerin zeka düzeyi ile bağlantılı olup olmadığının tespit edilmesine yardımcı olmaktadır.

5-17 yaşları arasındaki bireylerin Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel işlemlerini değerlendirmek için geliştirilmiştir. İstanbul Üniversitesi PDR Bölümü tarafından Türkçe Standardizasyonu yapılan test, PASS Terorisini esas alan düşünce sistemi üzerine inşa edilmiştir. PASS Teorisi, zekayı bilişsel işlemler olarak yeniden kavramsallaştıran bir görüş ortaya koymaktadır. Bu teori insanın bilişsel fonksiyonlarını, bilginin zeminini oluşturan işlemler olarak kabul edilen Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl bilişsel işlemlere dayandırmaktadır. Testin uygulama süresi 1 saatten iki saate kadar sürebilmektedir. CAS Cognitive Assessment System), son zamanlarda ortaya atılmış olan; “Zeka bilişsel işlemlere dayanır” görüşünü esas alan ve bu yönüyle geleneksel zeka testlerinden farklı olan güncel bir testtir.

Cas Testi’nin Uygulama ve Kullanım Alanları:

• Zeka Bölümü: CAS, 5-17 yaş okul çağı çocuklarının zihinsel gelişim düzeylerini ( Zeka Bölümlerini) değerlendirme amacıyla geliştirilmiştir. Üstün veya Zihinsel geriliği olan çocukların tanılamasında kullanılmaktadır.

• Akademik Sorunlar: Öğrenme Güçlüğü başta olmak üzere bir çok akademik sorunun eğitsel, psikolojik ve nörolojik tanılamasında güçlü veriler sunabilen bir testtir.

• Duygusal ve Travmatik Hasarlar:Travmatik beyin hasarına karşı hassas olan çok çeşitli bilişsel işlemlerin ölçümüne olanak sağlar. Organizasyon, dürtü kontrolü, dikkat, problem çözme ve planlama özellikle travmatik beyin hasarı olan çocuklarda sorun oluşturmaktadır.

• Dikkat Sorunları ve Hiperaktivite: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların bilişsel işlem özelliklerinin değerlendirilmesi için uygun bir araçtır. Test, Dikkat süreçlerini planlamayla eş zamanlı değerlendirerek güçlü veriler sunmaktadır.

6-16 yaş grubuna yönelik uygulanan bir zeka testidir. Bu test bireysel olarak uygulanan bir testtir. Uygulaması 1 – 1,5 saat sürmektedir. Her alt testin soruları test yönergesine uygun bir şekilde çocuğa yöneltilir ve çocuktan sorulan soruları yanıtlaması istenir.

Wisch-r Zeka Testinin Üstün Yönleri Nelerdir?

• Wisc-r zeka testi ülkemizde kullanılan yetenek ve zeka testleri arasında geçerlik ve güvenirliği en yüksek olanıdır. Alt testlerinde değişik yetenek alanlarından örnekler bulunması, yorum ve puanlama kriterlerinin netliği, sonuçlarının açık, anlaşılır ve tatmin edici olması bu zeka testinin daha fazla tercih edilmesine neden olmaktadır.

• Wisc-r zekayı çeşitli boyutlardan oluşan bir genel yetenek olarak kabul etmektedir. Wisc-r zeka testinde her alt test farklı bir yeteneği ölçebilmek amacıyla geliştirilmiştir. Bütün alt testlerde kendini gösteren bir genel zekanın varlığı kabul edildiği için alt testler arasında anlamlı ilişkiler bulunması beklenmektedir. Alt testlerden alınan standart puanlar arasındaki belirgin sapmalar klinik veri niteliği taşır ve deneyimli bir wisc-r uygulayıcısı öğrenme güçlüğü, disleksi gibi olası problem alanlarını bu testin yorumlanması esnasında tespit edebilir.

• Wisc-r zekayı çeşitli boyutlardan oluşan bir genel yetenek olarak kabul etmektedir. Wisc-r zeka testinde her alt test farklı bir yeteneği ölçebilmek amacıyla geliştirilmiştir. Bütün alt testlerde kendini gösteren bir genel zekanın varlığı kabul edildiği için alt testler arasında anlamlı ilişkiler bulunması beklenmektedir. Alt testlerden alınan standart puanlar arasındaki belirgin sapmalar klinik veri niteliği taşır ve deneyimli bir wisc-r uygulayıcısı öğrenme güçlüğü, disleksi gibi olası problem alanlarını bu testin yorumlanması esnasında tespit edebilir.

• Üstün yetenekli çocuklara yönelik akademik çalışmalar yürüten tüm kurumlar ve okullar Wisc-r zeka testi sonuçlarına göre değerlendirme yapmaktadırlar.

• Üstün yetenekli çocuklara yönelik akademik çalışmalar yürüten tüm kurumlar ve okullar Wisc-r zeka testi sonuçlarına göre değerlendirme yapmaktadırlar.

• Wisc-r zeka testi ile çocuğunuzun zihinsel gelişimini bilimsel sonuçlarla takip edebilme imkanına sahip olarak gerekli eğitim desteğini erken yaşlarda verme fırsatı yakalayabilirsiniz.

Çocuk Değerlendirme Testleri

0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir. Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlarla; dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek incelenip gözlenerek puanlanır. Bu değerlendirme eğer mümkün ise anne-baba ve çocuğun bir arada olduğu bir ortamda yapılır. Uygulayıcı tarafından anne-babaya yöneltilen soruların yanı sıra çocuk da aynı zamanda gözlem altına alınmaktadır. Adım adım çocuğun sahip olduğu her beceri değerlendirmeye alınmaktadır.

Denver Gelişimsel Tarama Testi 0-6 yaş çocuklara uygulanmak üzere düzenlenen teste ait materyallerle çocuğa uygulanarak ve gerektiğinde aileden alınan bilgilerle çocuğun gelişimini değerlendirmeye yarayan testtir. Zeka testi olmamakla birlikte çocuğun gelişimi hakkında bilgi verir.

İlköğretime başlayacak olan çocukların, okulun gerektirdiği kuralları, yönergeleri ve öğretilecek olan bilgi ve becerileri almaya hazır olup olmadıklarını belirlemek amacıyla çocuğa uygulanmaktadır. 4-6 yaş çocuklara uygulanabilmektedir.

3 – 10 yaş arası çocuklara uygulanabilmektedir. Kişiliği ölçen bir anlama metodur. Projektif yaklaşımlı test, 10 resimden oluşmaktadır. Yönetim ve yordama bölümünden oluşmaktadır.
Ölçtüğü özellikler;


• Kişilik Dinamikleri
• Ebevyn ilişkileri
• Kardeş ilişkileri ve Kıskançlık durumları
• Tuvalet eğitimleri
• İnatçı Tutumları

OSB açısından kapsamlı bir değerlendirmesini yaparak çocuğun gereksinim duyduğu özel eğitim destek düzeyini ortaya koyarak buna uygun eğitsel ve davranışsal müdahale programları için veri sağlamaktır. Ayrıca müdahale programlarının etkililiğinin değerlendirilmesi ve izleme çalışmaları yapmaya hizmet etmektedir.kuramlarına dayalıdır. Ortaya konulan bu tedavi yönteminin etkinliği bilimsel olarak sınanmış ve yüzlerce klinik araştırmayla birçok ruhsal rahatsızlıkta etkili olduğu gösterilmiştir.

Wisch-r Zeka Testi Eğitimi:

David Wescler tarafından 1939 yılında hazırlanmış bir zeka testidir. İlk önce yetişkinler için ortaya çıkan bu test, yapılan düzenlemeler ile çocuklar için de yeniden tasarlanmıştır. WISC-R Çocuk Zeka Testi, 6 ila 16 yaş arası çocuklar için uygundur. Bireysel olarak uygulanan bu test 1-1,5 saat sürmektedir.

Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi:

Çocukları sağlıklı bir şekilde gözlemlemek ve gelişimlerini takip edebilmek için çocuk ya da yetişkin danışanları psikolojik değerlendirme yapabilme becerisi ve yetkinliği kazandırmayı amaçlamaktadır.

Nöropsikolojik Değerlendirme Testleri

Nöropsikolojik değerlendirme yani mental durum muayenesi; Nörologlar için tanı koymaya yardımcı olmak, ayırıcı tanıyı anlamak, tanısı konulmuş hastayı takip etmek ve tedavi etkinliğini gözden geçirmek amaçlı testin uzmanları tarafından yapılmaktadır.

  • Wechler Bellek Testi, Stroop Test, Sayı Menzili Testi, Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi, Benton Yüz Tanıma Testi, Sözel Akıcılık Testi, WMS 3- Mental Kontrol, Set Değiştirme Becerisi Testi, Luria Alternan Çizimler Testi, İz Sürme Testi, Wisconsin Kart Eşleme Testi, Saat Çizim Testi, İkili Benzerlikler Testi, Boston Adlandırma Testi, Benton Çizgi Yönünü Belirleme Testi, Şekil Kopyalama Testi, WMS 4- Mantıksal Bellek, Geriyatik Depresyon Ölçeği

Tematik Algı Testi (T.A.T)

1935 yılında Murray tarafından geliştirilen Tematik Algı Testi (T.A.T) serbest çağrışıma dayanarak bireylerin kartlara bakarak hikâye oluşturmaları amaçlanmıştır. Test ergen ve yetişkin bireylere uygulanmaktadır. Tematik Algı Testi (T.A.T) bireylerin içsel sorunsallarının aydınlatılması gereken durumlarda uygulanmaktadır.

Rorscach Testi

   Hermann Rorscach tarafından geliştirilen Rorscach mürekkep testi Psikanalitik bir kişilik testidir. Test ergen ve yetişkin bireylere uygulanmaktadır. Testörün eşliğinde danışanın kartlara bakarak çağrışımlarını serbestçe yansıtması amaçlanmıştır. Rorscach, ruhsal veya somatik bir bozulmanın tespiti konusunda önemli bir Projektif testtir. Kişiden elde edilen test sonuçları, bireylerin terapötik çalışmalarında önemli bir veri olacaktır.

NASIL GİDERİM ?